بایگانی برچسب برای: راهنمای جامع hp ProLiant Servers

راهنمای جامع hp ProLiant Servers

 

دریافت فایل PDF

راهنمای جامع

HP ProLiant

Blade, x86 mainstream rack and tower, and

 برگردان مقاله به فارسی : امیررضا بیابانی

 هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخالقی می باشد.

فهرست مندرجات

3 آیا حجم زیادی از Data مانع کار شما شده است؟

3 ProLiant HP – خودکفا ترین سرور جهان

HP ProActive بینش معماری 4

6 انتخاب سرور مناسب

The ProLiant BL های سرور خانواده 6

The ProLiant DL های سرور خانواده 6

The ProLiant ML های سرور خانواده 7

The ProLiant SL های سرور خانواده 7

8 سرورهای ProLiant HP – میکرو سرورها ، سریهای 100 و 300e

300p سری – HP ProLiant سرورهای 12

900 و 500 سریهای – HP ProLiant سرورهای 15

BL400c سری – HP ProLiant سرورهای 16

BL600c سری – HP ProLiant سرورهای 17

DL2000 سری – HP ProLiant سرورهای 18

SL6500 سری – HP ProLiant سرورهای 19

20 گزینههای برجسته HP برای سرورهای ProLiant HP

20 گزینههای تایید شده سرورهای ProLiant HP

HP ProLiant سرورهای برای HP Insight Management 24

26 سیستم عامل ها و محیطهای مجازی برای سرورهای ProLiant HP

26 زیر ساخت هوشمند HP

26 راه کارهای HP برای سرورهای ProLiant HP

26 ذخیره سازهای تحت شبکه HP

HP Disk Enclosures 26

26 ذخیره سازها با قابلیت به اشتراک گذاری HP

27 سیستم های پشتیبان HP

HP Tape Drives, Autoloaders, and Libraries 27

آیا حجم زیادی از Data مانع کار شما شده است؟

عصر پردازش ابری، انفجار بی نظیری از داده ها و اطالعاات دججیااا ی اججااد

کرده و تاثیری فوق ا عاده بر روی مراکز داده داشاه است. برای مثال باا وجاود

محیط های به شدت مجازی و حجم کاری غیر قابل پیش بینی با مرکز دجااجی

به اندازهی 01111( فوت مربع( میاوانید افزاجش سا یانه 54 درصدی تقاضاا را

برای ذخیره سازی شاهد باشید. و همراه با همین تقاضا، مسئو یت حفاظات و

آنا یز داده سبب اججاد تجارتی مفید خواهد شد. اما اجن تاثیرات قابل اجارا بار

روی زجر ساخت های سرورهای از رده خارج امکان پذجر نمای باشاد، بناابراجن

موجی از اجن تاثیرات به زجر ساخت های سرور اصلی شما و به داخال عملیاات

های مراکز دادهها برخورد میکند. باجد توجاه داشات کاه باه ازای هار Rack

ذخیره سازی جدجد ، هفت Rack قدرتی جدجد جهات محاسابه احایااج مای

شود، و سرور ها باجد جک پارچه، سازمان دهی شده و پشایبانی شده باشند.

برای بسیاری از مراکز داده، زجر ساخت فناوری اطالعات و عملیات ها به نقطاه

حساسی رسیده اند که پیشرفت های جزئی دجگر به کار نمای آجناد، بناابراجن

زمان آن رسیده است که سروری هوشمند تر عمل کند تا همه چیز بهار عمل

کند.

معماری بینش ProActive HP

معماری بینش ProActive HP فندانسیونی از هر سرور 8 Gen ProLiant

میباشد که مجموعه ای غنی از قابلیت هاجی است که مدجران IT را در تقوجات

عملکرد برنامه، حفاظت Data ،ساده سازی عملیات های سرور، بهیناه ساازی

بازده انرژی، تاثیر گذاری تجارب پشایبانی کمک میکند. اجن سرورها قاادر باه

اطالع رسانی، توسعه پذجری و رشدی همگام با حل مساائل باه طاور ماداوم و

فعاالنه می باشند و به شما در کارهای روزمره جاری می رساند.

معماری بینش ProActive HP شامل هوش تعبیه شده برای تجزجه و تحلیل

و درجاجی سه بعدی از سنسورها در سراسر زجرساخت مواردی که پارامار هاای

سیسام به طور مداوم بیش از 1600 بار آنا یز مای شاوند. اجان ناوع آوری در

اتوماسیون سازی وظاجف دسای، پاسخ دهای فعاالناه باه هشادارهای راجا را

جهت پرهیز از خرابی ها قادر ساخاه است. عالوه بار اجان تکنو اوژی هااجی از

جمله

HP Active Health, HP Smart Array, HP Location

Discovery, HP Insight Online

و سروجس های پشایبانی فعال را در اخایار کاربران قرار می دهد . اجن نوآوری

بی هماای HP به مدجران IT کمک می کند تا کار بیشاری را با تالش کماری

انجام دهند.

عملکرد خودکار

اتوماسینون سازی چرخه حیات سازمان

سرورهای Gen8 ProLiant HP با زجرکی و ذکاوت خاصی اکثر وظاجف راج

IT در طول هر مرحله از چرخه حیات سیسام را به صاورت خودکاار در آورده

است. سیسام Health Active HP به صورت مسامر بر امنیت سیسام های

ورودی بیش از 0011 پارامار سیسام نظارت میکناد و 011 درصاد تیییارات

پیکربندی شما را با نگرش نگهداشاان سیساام شاما در اوج اجارا باه هماراه

حداقل خرابی و تالش، توانمند می کند.

وجژگیهای ارکان اصلی :

 تامین هوشمند HP : درجافت سیسام های آنالجن با سرعت 3 برابار

همراه با سیسامی کامال جک پارچه و ابازار تنظایم سیساام عامال

 Health Active HP : 24×7 مامورجت کنارل و ارائاه بیشاارجن

time Up را در طول نظارت و تشخیص خودکار و هشدار دهی آن

 به روز رسانی هوشمند HP : دسارسی به ابازار نگاه داری سیساام

تنها و تنها با جک کلیک ساده که به صورت سیساماتیک سرورها را

به روز رسانی می کند و زجر ساخت هاای Blade در انادازه Data

. (OS)

را دارد.

Center شما را فراهم می کند.

شتاب دهنده امور

تسریع حجم کار پویا

مهندسانHP معماری سیساام را باا ظرفیات جکچارچاه، ورودی و خروجای را

باالنس نموده و منابع را محاسابه نماوده تاا حرکات حجام فشارده Data در

اجرای برنامه سرجع تر باشد. اجن روش ظرفیت و محاسابه را باه هام نزدجاک،

مقدار زجادی از هزجنه ها و دشواری ها و اکثر اماور پایش پاافاااده در ذخیاره

سازی را حذف می کند.

وجژگی های ارکان اصلی :

 بهینه سازی State Solid : مهندسی برای ذخیره ساازی Solid

state به همراه تجزجاه و تحلیال بارای ارائاه جاک تعاادل پوجاا از

 حفاظت هوشمند Data : حفاظای مطمئن از Data و اطمیناان از

 سروجسهای هوشمند Data : هماهنگ با آنا یز realtime جهت

عملکرد و ظرفیت.

uptime برای عملیات های تجاری مسامر.

اججاد ظرفیت همگرای آتی.

انتخاب سرور مناسب

با جک سرور ProLiant HP حمل و نقل را در هر 0011 ثانیه تجربه کنید، باا

فروشای بایش از 31 میلیاون، سارورهای ProLiant HP رهباران بالمناازع

بازارهای مشارک هساند. اجن سطح باالی پذجرش بازار در قسمای از تعهد ماا

در اججاد اسااندارد زجرساخای برای صنعت سارور کاه ارائاه دهناده اعامااد و

خواه سرور جک دپارتمان باشد، خواه Center Data سازمانی، جا هرچیزی در

اجن بین، HP می تواند نیاز های شما را دقیقاا بار آورده کناد. شاما میاوانیاد

سطح مناسبی از عملکرد، دسارسی، توسعه پذجری و مدجرجت را اناخاب کنید.

HP سرورهای ProLiant را جهت برآوردن کلیه نیازهای مشاارجان در چهاار

اطمینان می باشد، رجشه دارد.

خانواده مخالف ارائه می دهد.

در حال حاضر ما مقام گسارده ترجن سرورها را در مقیاس های صنعای

blades(BL), rack-optimized(DL), tower-servers (ML)

تا (SL (HyperScale extreme در اخایار دارجم .

به منظور کمک به شما در پیدا کردن مدل تجهیزات فعلیاان، اناخاب بهاارجن

سرور برای محیط شما و پیادا کاردن بهاارجن هاا بارای نیازهاجااان، طفاا از

.فرماجید دجدن Hp ProLiant Gen8 Model راهنمای

Figure 2. HP ProLiant Server portfolio

HP ProLiant BL خانواده

محاسبات ابری آماده طراحی زجر ساخت های تلفیقی به منظاور باه حاداکثر

رساندن توان می باشد .

HP ProLiant BL خانواده سرورهای

سرورهای خانواده DL ProLiant HP سرورهاجی قدرتمند در ابعاد 0 و 0 و 5

و 4 و جا 8U هساند که برای عملکارد فرآجناد هاای مبانای بار محاسابه، باا

مجموعه ای از گزجنه های ظرفیت داخلای در جاک package rack فشارده،

اجده آل می باشند. برای Gen8 ،سرور هاجی با تعداد هساه های پاردازش گار

بیشار، حافظه و توان داخلی، ظرفیای ارتقا جافاه را به همراه نسل بعادی فان-

آوری Array Smart HP ارائه می دهند.

: شامل HP ProLiant Gen8 DL خانواده

 سری های DL100 ProLiant HP – عملکرد محاساباتی بااال در

Rack server Data – HP ProLiant DL300p هاای سری 

center اسااندارد با عملکردی برجساه و تطبیق پذجر.

نیازهای که Rack سرورهای HP ProLiant DL300e سرورهای 

ضروری و اسافاده آسان محاسبات را بازتعرجف میکنند.

 DL500 ProLiant HP – افزاجش مقیاس سرورها برای محاسبات

طرحی انبوه و مقرون به صرفه.

حجیم کاری.

HP ProLiant SL خانواده

هدفمند – ساخت شده برای اکثر Center Data های فوقا عاده در جهان

HP ProLiant SL خانواده سرورهای

سرورهای SL ProLiant HP با سیسامی هدفمند، ساخت شاده بارای اکثار

ماقاضیان محیطهای HyperScale و همچنین اجده آل برای ارائه دهنادگان

سروجس وب / هاساینگ cloud / و عملکرد باالی محیط محاسباتی، خانواده

سرورهای SL توزجع پذجری سرجع ، چابکی بیشار و کاهش هزجنههای اجراجای

را قادر میسازد.

: شامل HP ProLiant Gen8SL خانواده

 سرورهای : SL6500 ProLiant HP هدفمند – به منظاور انجاام

محاسبات با عملکرد باال با اسافاده از سرورهای مدوالر ساخت شده

 سرورهای : SL6500 ProLiant HP شامل وجژگیهاجی با کاراجی

باال از جمله InfiniBand FDR و GPUs Integrated میباشند،

که نو آوری زجر ساخای را برای کاهش چشمگیر هزجناهها، افازاجش

است.

بازده انرژی، به اشاراک گذاشاه است.

HP ProLiant Servers—MicroServer, 100, and 300e series

MicroServer ML110 G7 ML310e Gen8 ML330 G6 ML350e Gen8

Perfect first server for Essential availability and Performance and Essential performance

growing business expansion in a 1P tower manageability to with room to grow

scale your business

Number of processors 1 1 1 1 or 2 1 or 2

Maximum number of cores 2 4 4 12 16

Processor family AMD TurionTM II Intel® Xeon® E3 Intel® Xeon® E3-1200v2-v3 Intel® Xeon® 5500 series Intel® Xeon® E5-2400

Intel® CoreTM i3 Intel® CoreTM i3-3200 Intel® Xeon® 5600 series

Intel® Pentium® Intel® Pentium®

Intel® Celeron® Intel® Celeron®

Maximum processor frequency 1.5 GHz 3.5 GHz 3.60 GHz 2.53 GHz 2.4 GHz

Memory slots 2 4 4 18 12

Maximum memory per server 8 GB 16 GB 32 GB 192 GB 192 GB

Maximum FlexibleLOM ports None None None None None

Dedicated iLO/LO100 LAN port N/A Optional Optional Standard Standard

(2) 1GbE (2) 1GbE (2) 1GbE (2) 1GbE

8 SFF SAS/SATA 4 LFF NHP SAS/SATA 8 LFF SAS/SATA/SSD 24 SFF SAS/SATA/SSD

4 LFF NHP SAS/SATA 4 LFF SAS/SATA/SSD 8 LFF NHP SAS 18 LFF SAS/SATA/SSD

Maximum internal storage 8 TB 8 TB 12 TB 24 TB 54 TB

I/O expansion slots 2 PCIe 4 PCIe 2.0 2 PCIe 3.0 4 PCIe 2 PCIe 2.0

Form factor Ultra micro-tower 4U micro ATX tower 4U micro ATX tower 5U tower 5U tower

HP iLO 3 (standard) HP iLO Management Engine HP iLO 2 (standard) HP iLO Management Engine

1/1/1 WW 1/1/1 3/1/1 3/1/1

8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF NHP SATA 4 LFF NHP SATA

2 PCIe 2.0 Optional 2 PCI-X 4 PCIe 3.0

(standard) (standard)

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Servers—MicroServer, 100, and 300e series (continued)

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Servers—MicroServer, 100, and 300e series (continued)

DL160 G6 DL160 Gen8 DL165 G7 DL320e Gen8

computing with increased

Designed for low-cost

memory and compute-
intensive environments

Ideal single-application

and IT infrastructure

server

Number of processors 1 or 2 1 or 2 1 or 2 1

Maximum number of cores 12 16 24 4

Intel® Pentium®

Maximum processor frequency 3.6 GHz 3.0 GHz 3.3 GHz 3.7 GHz

Memory slots 18 24 24 4

Maximum memory per server 288 GB 768 GB 384 GB 32 GB

Networking ports (2) 1GbE (2) 1GbE (4) 1GbE (2) 1GbE

Maximum FlexibleLOM ports None (4) 1GbE or None None

Dedicated iLO/LO100 LAN port Optional Standard Optional Standard

otherwise noted) 4 LFF NHP SAS/SATA 4 LFF NHP SAS/SATA 4 LFF NHP SATA 4 LFF NHP SATA/SAS

Maximum internal storage 12 TB 12 TB 12 TB 12 TB

I/O expansion slots 2 PCIe 2.0 2 PCIe 3.0 2 PCIe 2.0 1 PCIe 2.0

1 PCIe 3.0

Form factor 1U rack 1U rack 1U rack 1U rack

Management HP LO100i (standard) HP iLO Management Engine HP LO100i (standard) HP iLO Management

(standard) Engine (standard)

Warranty, year(s) 3/0/0 AMS, EMEA 3/0/0 AMS, EMEA 3/0/0 1/1/1

Intel® Xeon® E5-2600 AMD OpteronTM 6200 Series

AMD OpteronTM 6100 Series

Intel® Xeon® E3 v2 v3

Intel® CoreTM i3

8 SFF SAS/SATA/SSD

4 LFF SAS/SATA/SSD

8 SFF SAS/SATA/SSD

4 LFF SAS/SATA/SSD

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Servers—MicroServer, 100, and 300e series (continued)

DL360e Gen8 DL180 G6 DL380e Gen8

value server for growing

Compute and storage,

ideal for essential

data center needs

Number of processors 1 or 2 1 or 2 1 or 2

Maximum number of cores 16 12 16

Processor family Intel® Xeon® E5-2400 Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® E5-2400

Intel® Xeon® 5500 series

Maximum processor frequency 2.4 GHz 3.2 GHz 2.4 GHz

Memory slots 12 12 12

Maximum memory per server 384 GB 192 GB 384 GB

Networking ports (4) 1GbE (2) 1GbE (4) 1GbE

Maximum FlexibleLOM ports None None None

Dedicated iLO/LO100 LAN port Standard Optional Standard

6 SFF SAS/SATA/SSD

27

14

6 LFF SAS/SATA/SSD

Maximum internal storage 12 TB 42 TB 42 TB

Optional 2 PCIe 3.0

Form factor 1U rack 2U Rack 2U Rack

Management HP iLO Management Engine HP LO100i (standard) HP iLO Management Engine

(standard) (standard)

Warranty, year(s) 3/1/1 3/0/0 3/1/1

4 PCIe 1 PCIe 2.0

3 PCIe 3.0

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

ML350 G6 ML350p Gen8 ML370 G6/DL370 G6

maximum expandability

4U rack or tower server fine-tuned for

virtualization and consolidation

environments, well-suited for remote

office sites or data centers

Number of processors 1 or 2 1 or 2 1 or 2

Maximum number of cores 12 16 12

Processor family Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® E5-2600 Intel® Xeon® 5600 series

Maximum processor frequency 3.2 GHz 3.3 GHz 3.6 GHz

Memory slots 18 24 18

Maximum memory per server 288 GB 768 GB 384 GB

Networking ports (2) 1GbE (4) 1GbE (4) 1GbE

(embedded) Optional (2) 10GbE

Maximum FlexibleLOM ports None None None

Dedicated iLO/LO100 LAN port Standard Standard Standard

Intel® Xeon® 5500 series Intel® Xeon® 5500 series

Maximum internal storage 24 TB 54 TB 42 TB

24 SFF SAS/SATA/SSD

14 LFF SAS/SATA/SSD

1 PCIe

9 PCIe 2.0

Optional 2 PCI-X

Form factor 5U tower or 5U rack 5U tower or 5U rack 4U tower or 4U rack

Management HP iLO 2 (standard) HP iLO Management Engine HP iLO 2 (standard)

Warranty, year(s) 3/3/3 3/3/3 3/3/3

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Servers—300p series (continued)

Management HP iLO 3 (standard) HP iLO Management Engine

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Servers—300p series (continued)

DL380 G7 DL380p Gen8 DL385 G7 DL385p Gen8

Performance and

flexibility that means

business

Performance and

flexibility that means

business

Number of processors 1 or 2 1 or 2 1 or 2 1 or 2

Maximum number of cores 12 16 32 32

Processor family Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® E5-2600 AMD OpteronTM 6200 Series AMD OpteronTM 6200 Series

Intel® Xeon® 5500 series AMD OpteronTM 6100 Series

Maximum processor frequency 3.6 GHz 3.3 GHz 3.3 GHz 3.4 GHz

Memory slots 18 24 24 24

Maximum memory per server 384 GB 768 GB 512 GB 768 GB

Networking ports (4) 1GbE None (4) 1GbE None

Maximum FlexibleLOM ports None (4) 1GbE or None (4) 1GbE or

Dedicated iLO/LO100 LAN port Standard Standard Standard Standard

(2) 10GbE (2) 10GbE

8 SFF SAS/SATA/SSD

7 SFF SAS/SATA/SSD

16

6 LFF SAS/SATA/SSD

12 LFF SAS/SATA/SSD 12 LFF SAS/SATA/SSD

Maximum internal storage 18 TB 36 TB 18 TB 36 TB

Form factor 2U rack 2U rack 2U rack 2U rack

Management HP iLO 3 (standard) HP iLO Management Engine HP iLO 3 (standard) HP iLO Management Engine

(standard) (standard)

Warranty, year(s) 3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3

3 PCIe 2.0

Optional 3 PCIe 2.0

8 SFF SAS/SATA/SSD

7 SFF SAS/SATA/SSD

16

25 SFF SAS/SATA/SSD

8 LFF SAS/SATA/SSD

3 PCIe 2.0

Optional 3 PCIe 2.0

7

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

7 With optional second SFF drive cage. Second drive cage requires an expander kit or storage controller.

Scale-up servers for your most demanding, compute-intensive workloads

DL560 Gen8 DL580 G7 DL585 G7 DL980 G7

THE enterprise standard

Versatile workhorse

for the evolving

data center

THE ultimate in x86

computing for the most

demanding, data-intensive

and efficiency x86 workloads

Number of processors 1, 2 or 4 2, 3 or 4 2 or 4 4 or 8

Maximum number of cores 32 40 64 80

Processor family Intel® Xeon® E5-4600 Intel® Xeon® E7-4800 AMD OpteronTM 6200 Series Intel® Xeon® E7-4800

series series AMD OpteronTM 6100 Series Intel® Xeon® E7-2800

Maximum processor frequency 2.9 GHz 2.67 GHz 3.3 GHz 2.4 GHz

Memory slots 48 64 48 128

Maximum memory per server 1.5 TB 2 TB 1 TB 4 TB

Networking ports None (4) 1GbE (4) 1GbE (4) 1GbE

(embedded) Optional (2) 10GbE Optional (2) 10GbE Optional (2) 10GbE

Maximum FlexibleLOM ports 4 1GbE or None None None

Dedicated iLO/LO100 LAN port Standard Standard Standard Standard

5 SFF SAS/SSD 8 SFF SAS/SATA/SSD 8 SFF SAS/SATA/SSD 8 SFF SAS/SSD

Maximum internal storage 5.0 TB 8 TB 8 TB 7.2 TB

11 PCIe 2.0 11 PCIe 2.0 16 PCIe 2.0

Form factor 2U rack 4U rack 4U rack 8U rack

Management HP iLO Management Engine HP iLO 3 (standard) HP iLO 3 (standard) HP iLO 3 (standard)

Warranty, year(s) 3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

Enhanced performance and efficiency for high performance computing

BL420c Gen8 BL460c Gen8 BL465c Gen8

The world’s most popular

performance, scalability,

and expandability to make

it the standard for dense

An ideal choice for virtual

workloads, yet flexible

enough for any business

application

Number of processors 1 or 2 1 or 2 1 or 2

Maximum number of cores 16 16 32

Processor family Intel® Xeon® E5-2400 Intel® Xeon® E5-2600 AMD OpteronTM 6200 Series

Maximum processor frequency 2.4 GHz 3.0 GHz 3.3 GHz

Memory slots 12 16 16

Maximum memory per server 384 GB 512 GB 512 GB

Maximum FlexibleLOM ports 2 2 2

None None None

2 SFF SATA/SAS/SSD 2 SFF SATA/SAS/SSD 2 SFF SATA/SAS/SSD

Maximum internal storage 2.0 TB 2.0 TB 2.0 TB

I/O expansion slots 2 PCIe 3.0 mezzanine 2 PCIe 3.0 mezzanine 2 PCIe 2.0 mezzanine

Half-height server blade

16 per 10U enclosure 8 per

Half-height server blade

16 per 10U enclosure 8 per

Management HP iLO Management Engine HP iLO Management Engine HP iLO 3

Optional: Optional: Optional:

Warranty, year(s) 3/3/3 3/3/3 3/3/3

6U enclosure 6U enclosure 6U enclosure

HP Insight Control HP Insight Control HP Insight Control

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

BL620c G7 BL660c Gen8 BL680c G7 BL685c G7

scalability and performance compromising on blade provides maximum for virtualization and

The ideal 4-socket dense

performance, scalability,

The world’s first ultra-
terabyte memory 4-socket

performance and

unparalleled expansion

Delivers cost-effective,

dense 4-socket computing

compute-intensive

database applications

server than ever before

Number of processors 1 or 2 2 or 4 2, 3 or 4 2 or 4

Maximum number of cores 20 32 40 64

Processor family Intel® Xeon® E7-2800 Intel® Xeon® E5-4600 Intel® Xeon® E7-4800 AMD OpteronTM 6100 Series

Maximum processor frequency 2.4 GHz 2.9 GHz 2.4 GHz 3.3 GHz

Memory slots 32 32 64 32

Maximum memory per server 1.0 TB 1.0 TB 2.0 TB 1.0 TB

Maximum FlexibleLOM ports None 4 None None

AMD OpteronTM 6200 Series

(4) 10GbE FlexFabric None (6) 10GbE FlexFabric (4) 10GbE FlexFabric

2 SFF SATA/SAS/SSD 2 SFF SATA/SAS/SSD 4 SFF SATA/SAS/SSD 2 SFF SATA/SAS/SSD

Maximum internal storage 2.0 TB 2.0 TB 4.0 TB 2.0 TB

I/O expansion slots 3 PCIe 2.0 mezzanine 3 PCIe 3.0 mezzanine 7 PCIe 2.0 mezzanine 3 PCIe 2.0 mezzanine

Full-height server blade

Full-height, double-wide

server blade

4 per 10U enclosure

2 per 6U enclosure

Full-height server blade

8 per 10U enclosure

4 per 6U enclosure

Management HP iLO 3 HP iLO Management Engine HP iLO 3 HP iLO 3

Warranty, year(s) 3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3

Optional: Optional: Optional: Optional:

HP Insight Control HP Insight Control HP Insight Control HP Insight Control

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

Designed to improve efficiency and increase density without additional infrastructure expense multinode flexibility with four-in-one

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

Enhanced for scale-out customers with an innovative shared infrastructure to greatly reduce costs and increase power efficiency

SL170s G6 SL230s Gen8 SL250s Gen8 SL390s 4U G7

Purpose-built

performance-density

accommodating up

Unmatched compute

density in a cable-free,

8 GPU server tray

Number of processors 1 or 2 1 or 2 1 or 2 1 or 2

Maximum number of cores 12 16 16 12

hyperscale to 3 GPUs

Intel® Xeon® E5-2600 Intel® Xeon® E5-2600 Intel® Xeon® 5600

series

Intel® Xeon® 5500

series series

Maximum processor frequency 3.6 GHz 3.0 GHz 3.0 GHz 3.6 GHz

Memory slots 16 16 16 12

Maximum memory per server 256 GB 256 GB 256 GB 192 GB

(2) 1GbE (2) 1GbE (2) 1GbE

(1) SFP+ (10GbE)

(1) QSFP (QDR IB)

None

40GbE/QDR IB/FDR IB 40GbE/QDR IB/FDR IB

Dedicated iLO/LO100 LAN port Optional Standard Standard Standard

(4) 1GbE or

(2) 10GbE or

(2) QSFP: 10GbE/

4 SFF SAS/SATA/SSD

4 SFF QR SAS/SATA/

8 SFF SAS/SATA/SSD

Maximum internal storage 6 TB 8 TB 8 TB 8 TB

I/O expansion slots 1 PCIe 2.0 1 PCIe 3.0 1 PCIe 2.0 1 PCIe 2.0

Form factor SL6500 (8 nodes in 4U) SL6500 (8 nodes in 4U) SL6500 (4 nodes in 4U) SL6500 (2 nodes in 4U)

Management HP LO100i (standard) HP iLO Management HP iLO Management HP iLO 3 (standard)

3 GPU PCIe 3.0 8 GPU PCIe 2.0

Engine (standard) Engine (standard)

1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

گزینههای شایسته HP برای سرورهای ProLiant

Center Data خود را با اناخاب های ماناسب HP تکمیل کنید، که شامل پردازشگرها، دراجوها، شااب دهند IO ، حافظه، کنارل کننده ها، rackها، سخت افزار مناسب

برای سیسام عامل و سیسام نیرو و خنک سازی موثر میباشد.

تقوجت پاجه Center Data شما با محصوالتی دارای دقت باال و نگهداری آسان و ماناسب با ProLiant ،بی نقص می شوند و اجن محصوالت HP در ذخیره سازی به شما

یست کاملی از موارد تاجید شده را میاوانید در آدرس .BladeSystem/go/com.hp درجافت کنید. طفا از جدول زجر برای موارد تاجید شاده و سارورهای ProLiant

در تمام زجر ساختهاجاان اعاماد به نفس میدهد.

دجدن کنید.

Essential Performance Scale-up Hyperscale

ML350p Gen8

DL380e Gen8

ML350 G6

DL180 G6

DL360p Gen8

ML370 G6

DL370 G6

DL360 G7

DL380p Gen8

DL385p Gen8

DL380 G7

DL385 G7

DL560 Gen8

DL580 G7

DL585 G7

DL980 G7

SL230s Gen8

SL250s Gen8

DL170e G6

SL170s G6

Intel Xeon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AMD Opteron • • • •

DDR3 registered (RDIMMs) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DDR3 unbuffered (UDIMMs) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DDR3 HyperCloud (HDIMM) • •

DDR3 Load Reduced (LRDIMM) • • • • • • • •

ULVDIMM •

Large form factor (LFF) SAS • • • • • • • • • •

LFF SATA • • • • • • • • • •

LFF SATA SSD • • • • • • • • • •

Small form factor (SFF) SAS • • • • • • • • • • • • •

SFF SATA • • • • • • • • • • • • •

SFF SATA SSD • • • • • • • • • • • • •

SFF SAS SSD • • • • • • • • • • • •

Large form factor (LFF) SAS • • • • • • • • • • • • • • • • •

LFF SATA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Small form factor (SFF) SAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SFF SATA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Small form factor (SFF) SAS SSD • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SFF SATA SSD • • • • • • • • • • • • • • • • •

Large from factor (LFF ) SATA SSD • • • • • • • • • • • •

ioDrive and ioDrive2 • • • • • • • • • • • •

ioDuo and ioDuo2 • • • • • • • • • • •

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Server supported options (continued)

Essential Performance Scale-up Hyperscale

ML350p Gen8

DL380e Gen8

ML350 G6

DL180 G6

DL360p Gen8

ML370 G6

DL370 G6

DL360 G7

DL380p Gen8

DL385p Gen8

DL380 G7

DL385 G7

DL560 Gen8

DL580 G7

DL585 G7

DL980 G7

SL230s Gen8

SL250s Gen8

DL170e G6

SL170s G6

SL390s 4U G7

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 ports internal • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

2 ports internal • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

HP SC11Xe SCSI HBA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Server supported options (continued)

Essential Performance Scale-up Hyperscale

DL180 G6

• • • • • • •

• • • • • • •

ML350p Gen8

DL380e Gen8

ML350 G6

ML370 G6

DL360p Gen8

DL360 G7

DL380 G7

DL370 G6

DL380p Gen8

DL385p Gen8

DL560 Gen8

DL385 G7

DL170e G6

DL580 G7

DL585 G7

DL980 G7

SL230 Gen8

SL250 Gen8

SL170s G6

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adapter • • • • • • • • • • • • • •

Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adapter • • • • •

Adapter • • • • • • •

Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • •

HP NC112T 1-port 1GbE Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HP NC360T 2-port 1GbE Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HP NC364T 4-port 1GbE Adapter • • • • • • • • • • • • • • • •

HP NC365T 4-port 1GbE Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HP NC375T 4-port 1GbE Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

544QSFP Adapter • • • • • • • • • • •

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

HP ProLiant Server supported options (continued)

Essential Performance Scale-up Hyperscale

ML350p Gen8

DL380e Gen8

ML350 G6

DL180 G6

DL360p Gen8

ML370 G6

DL370 G6

DL360 G7

DL380p Gen8

DL385p Gen8

DL380 G7

DL385 G7

DL560 Gen8

DL580 G7

DL585 G7

DL980 G7

SL230s Gen8

SL250s Gen8

DL170e G6

SL170s G6

Converged Network Adapter • • • • • • • • • • • • • • • •

Converged Network Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Converged Network Adapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

For additional details on supported options, visit the server

QuickSpecs at hp.com/go/quickspecs.

Note: For more information on HP Common Slot Power Supplies, please review the QuickSpecs at http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/14209_div/14209_div.html.

Note: For more information on HP Multi-Output Power Supplies, please review the QuickSpecs at http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/14283_div/14283_div.html.

HP ProLiant سرورهای برای HP Insight Management

Management Insight HP مجموعهای کامل از قابلیتهای مدجرجای در چرخهی کاری سرور ProLiant است که میاواند اجرا را در سیسام خدمات شهری جا CMS

برتر شما حای در حد محاسبات ابری، منعطف و روان می سازد. مدجرجت سرورهای ProLiant با Management Insight HP افزاجش بازده و کنارل دقیق منابع زجار

ساخای سرور شما را به همراه دارد. با مجموعهای غنی از قابلیتها که اسافاده آسان و دسارسی راحت را برای مناطق حسااس از جملاه پاجگااه سارور، تنظیماات، تسات

سالمت، هشدار دهی، مدجرجت انرژی، نیرو و مدجرجت از راه دور پوشش داده و دسارسی به ضمانت نامه و اطالعات قارار داد از طرجاق پورتاال مبانای بار وب امکاان پاذجر

میباشد، iLo HP ،کنارل بینش HP ، بینش آنالجن HP ، موتور مدجرجت HP به همراه مدجرجت ProActive ،اداره و تو ید در بخش اتوماسیونHP از اجزای اصلی میباشند

Management iLo Hp مجموعهای از وجژگیهای مدجرجای است که بطور کامل از چرخه حیات سرور با اسافاده از مدجرجت مداوم باه منظاور ساروجس دهای سیساام

هشدار و پشایبانی حماجت میکند. همچنین با ارائه مدجرجت تعبیه شده گساردهای که هر مرحله از چرخه حیات سرور را برای هر سرور موجود در محیط پوشش می دهد،

HP به مشارجان در سرعت بخشیدن به امر توسعه و به حداکثر رسیدن توان سرور و دسارسی برنامه از طرجق اطالع رسانی فعال تسرجع چشمگیر زمان رزو وشن در هنگاام

که تفکر مدجرجای را تشکیل میدهند.

بروز مسائل کمک میکند.

Control Insight HP مدجرجت ضروری سرور می باشد که شما را به اسافاده کامل از تواناجیهای مدجرجای اججاد شده در داخل سرورهای ProLiant HP ،قادر میسازد.

Control Insight قابلیای قدرتمند را ارائه میدهد که به شما اجازه نظارت فعال بر عملکارد و ساالمای سارور ProLiant( باا قوه و بلفعال(، توساعه سارجع سارورهای

چندگانه ProLiant ،کاهش هزجنههای مربوط به انرژی و امکان کنارل سارورهای ProLiant را از هار مکاانی میدهاد. عاالوه باا اجان Control Insight HP ، تجرباه

VMware vCenter Server ،Microsoft System Center ،HP Performance Suite اسااانداردهاای دارای که مشارجانی به را ProLiant سرور مدجرجای

میباشند را توسعه داده است.

Online Insight HP به منظور اجمن سازی دسارسی اطالعاتی که جهت نظارت بر دساگاههای موجود در محیط IT نیااز دارجاد جاک وقفاه در امااداد باا ساروجسهای

قراردادی و ضمانت نامه اسااندارد ‘از هر زمان و از هر مکان’ اججاد می کند. همچنین از طرجق پرتابل مرکز پشایبانی HP ،Online Insight HP میاواند بصورت خودکار،

دساگاههاجی که با اسافاده از برنامه Support Remote Insight HP از راه دور مانیاور میشوند را نشان دهد و به شما اجازه میدهد تا به راحای حوادثی که رخ میدهد

را پیگیری و کنارل نماجید. مشاهده تنظیمات دساگاه و نظارت بر قرارداد ضمانت نامه های Hp شما ماناسب با اعابار باقی مانده سروجس ProActive HP میباشد .

Management Insight مجموعه ای گران بها از قابلیتهاجی است که اسافاده را ساده و دسارسی را آسان میکند و همه ی ابعاد چرخه حیات سرور را تحات پوشاش

قرار میدهد، که نایجهی اجن امر افزاجش بازده و کنارل دقیق سرورهای ProLiant HP شما میباشد. طفا به جدول ترسیم شدهی زجر که تفااوت میاان اجان قابلیتهاا را

نشان می دهد، دقت کنید.

برای درک اجنکه دجگر مشارجان چگونه از برنامه Insight HP بهره مند می شوند، می توانید به آدرس insightroi/go/com.hp رجوع کنید.

HP iLO Advanced HP Insight Control

Service and Support Events •

Channel Partner Access •

Contracts and Warranty Management •

VMware vCenter Server Integration •

Microsoft System Center Integration •

Server Migration •

Health and Alerting • •

Server Deployment •

Virtual Machine Management •

Advanced Power Management •

Performance Management •

Console Record, Replay, Collaboration • •

Virtual Media, Folders, Keyboard, Video, and Mouse • •

Alerting, Syslog, Power Management • •

10 HP Insight Online

12 •

11

12

12

12

10 • •

Essential Performance Scale-up Hyperscale

ML350p Gen8

DL380e Gen8

ML350 G6

DL180 G6

DL360p Gen8

ML370 G6

DL360 G7

DL370 G6

DL380p Gen8

DL385p Gen8

DL380 G7

DL385 G7

DL170e G6

DL580 G7

DL585 G7

DL980 G7

SL390s 4U G7

SL230s Gen8

SL250s Gen8

SL170s G6

HP iLO Management Engine • • • • • • • • • • • •

(HP iLO 3) • • • • • • • • •

HP Lights-Out 100i (LO100i) • • • • •

Service Pack for ProLiant (SPP) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Systems Insight Manager (SIM) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Insight Remote Support • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Insight Online • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Matrix OE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14 Insight Control Support Matrix: http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c03168909/c03168909.pdf

سیستم عامل ها و محیطهای مجازی برای سرورهای ProLiant HP

Canonical وOracle ،Redhat ،Microsoft عاملهاای سیساام از HP

پشایبانی میکند. همچنین HP قادر به توزجع خانواده Linux میباشد.

بعاالوه شاما میاوانیاد کال محایط اجراجای خاود را از HP خرجاداری کنیاد.

نماجنادگان فاروش Hp خادمات کااملی را ارائااه میدهناد کاه از سیسااام

،Suse Linux ،Red Hat Linux مشاارکان، Microsoft عاملهاای

RedHat ساازی مجاازی مشارکان وVMware ،Microsoft Hyper-V

پشایبانی میکند.

hp.com/go/ossupport.

زیرساخت هوشمند HP

HP اساسا به باز تعرجف اناظاارات و اقاصااد Center Data پرداخااه اسات.

زجرساخت هوشمند HP وظاجف خساه کننده و وقت گیر را حاذف کارده و در

ازاء آن به IT چرخه حیاتی هوشمند تر و خود کفا تار داده اسات. اجان نایجاه

بازی دشوار و درحال تیییری است کاه بایش از 01 ساال HP را باه رهباری

جهانی در ارائه سرورهای X86 تبدجل کرده است. اجن حاصل تمرکز ما بر روی

مشاریهاجمان و تواناجیهاجمان جهت طراحی ا هام بخشی اسات کاه باه نوباه

خود پیچیده، ظرجف و ساده است. ترکیبی از عملکرد برتر که به انرژی کماری

نیاز داشاه و طراحی پیچیده بدان معنی است که سارورهای ProLiant HP

Gen8 در مقاجسه با نسل قبلی سرورها میاوانند تا 011 برابر ظرفیت محاسابه

شده را به ازای هر وات فراهم کنند.

 سروجسهای مکاان جااب : بهیناه ساازی اجارای حجام کااری باا

سرورهاجی که خود را شناساجی و خود اعالم حضور می کنند.

 سروجسهای حرارت جاب : مصرف انرژی را کاهش و توان محاسبه را

 سروجسهای نیرو جاب : جهت حذف حسابرسیهای دساای error

های تنظیم نیرو را حذف، آهنگ مصرف انرژی را برای هر Rack و

افزاجش میدهد.

سرور به سرور کنارل میکنند.

برای دانسان بیشار در رابطه با محصوالت ارائه شده و زجر ساختهای هوشمند

به آدرس زجر مراجعه کنید.

hp.com/go/infrastructure

ماوسط و ادارات از راه دور و مکانهای اداری پلافرمهاای Modular امنیات

سرماجه گذاری و خرجد ‘هر آنچه امروز مورد نیاز است’ را فراهم کارده و اجاازه

رشد تکاملی ظرفیت مورد نیاز را می دهد. برای تجارتهای کوچک Disk Hp

Enclosures گامی رو به جلو در جهت آسان سازی توسعه ظرفیت و جاجگاه

شما است.

بارای مشااهده کلیاه پیشانهادات Enclosures Disk Hp موجاود جهات

برآوردن نیازهاجاان دجدن کنید از

http://h18006.www1.hp.com/storage/disk_storage.

HP Shared Storage

محصوالت مناخب storage external HP برای تقاضا های کم با قابلیات

ارتقا تدرججی به عنوان ملزوماات تاسیساات عظایم جهات دسارسای دائمای،

مقیاس پذجری عظیم و عملکردی بی نظیر برای اکثر محیط های مورد تقاضا و

مورد اعاماد است. همچنین HP مادجرجای سااده و قدرتمنادی را بارای رنا

ماوساطی از نیازهاا و بارای NAS ،Storage SAN Modular ، و باک آ

دجسک به دجسک با اسافاده ای آسان ، منعطف و ظرفیت ماورد قباول شابکه

برای تجارت های خرد و کالن فراهم کرده است.

برای مشاهده همه پیشنهادات موجود جهت برآوردن نیازهاجاان دجدن کنید از

hp.com/storage.

سیستم های بک آپ HP

رفع مشکالت recovery and backup از تشکیالت شما با سیساام هاای

Backup StoreOnce HP .با فروشگاه های پیشارو صانعای جرجاناات هام

زماان چناد گاناه سیساام Backup را باا جاک سیساام StoreOne HP

مساحکم کنید و با احیای عملکرد، زمان را به طور چشمگیری کااهش داده و

به برآوردن SLA هاجاان کمک کنید. افازاجش باازدهی ظرفیات باا اساافاده از

deduplication StoreOne به منظور حفظ 20x داده بیشار و اناقال جک

بخش از Data در سراسر شرکت شما باه منظاور انعطااف بیشاار disaster

Recovery وحفاظت از دفاتر از راه دور. با اتوماتیکسازی up Back و ساده

سازی روش مدجرجت با اسافاده از جک پنجره که می توانید تعداد ناظران را کم

کنید. با راه کارهاجی در جهت حفاظات شادجد Data مای توانیاد از درساای

نسخه Backup خود اطمینان حاصل کنید.

همچنین سیسام های Backup Store بسیار مقیاس پذجر بوده و در جهات

همگام شدن با رشد پیش بینی ناپذجر داده ها ظرفیت او یه را تا 768TB ارائه

دریافت فایل PDF